Kullanım Koşulları

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme; Memleket Gazetesi ile Memleket Gazetesi’nin www.memleketkibris.com isimli web sitesinden sağladığı servislerden faydalanan üye ve kullanıcıları arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, üye ve kullanıcıların Memleket Gazetesi’ne ait internet sitesi olan www.memleketkibris.com adlı web sitesinde yer alan tüm servisleri online olarak satın alması veya kullanması, üye ve kullanıcılar ile Memleket Gazetesi arasındaki servis alışverişine ilişkin usul ve koşulların düzenlenmesidir.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme üye ve kullanıcıların, Memleket Gazetesi’ne ait www.memleketkibris.com’da mevcut servislerden faydalanmaya başladığı anda yürürlüğe girecek ve üye veya kullanıcılık süresince yürürlükte kalacaktır. Şu kadar ki, üye veya kullanıcılar servisin üye veya kullanıcılar tarafından fiilen alınmaya başladığı ve işbu sözleşmenin bütün hükümlerinin aynen kabul edilmiş olduğu manasına gelir.

MADDE 4: Memleket Gazetesi’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Memleket Gazetesi, üye ve kullanıcıların paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmamasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder (4). Herhangi bir satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan Memleket Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Memleket Gazetesi, işbu sözleşme kapsamında verilen servisin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak, Memleket Gazetesi’nin elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı servisin hiç sağlanamaması ve/veya gecikmeli ya da eksik sağlanması halinde üye ve kullanıcılar Memleket Gazetesi’ni sorumlu tutmayacağını ve bu hususta herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üyenin, işbu sözleşme konusu servislerden yararlanabilmesi amacıyla Memleket Gazetesi tarafından talep olunan tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak Memleket Gazetesi’ne iletmesine takiben üyeye bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir.

MADDE 5: ABONE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üye ve kullanıcılar, sözleşme konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, belli bir politik görüşü destekleyici, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye ve kullanıcılar, başkalarının internet kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Üye ve kullanıcılar, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Lisanslı yazılımlar, üye ve kullanıcılar tarafından ancak yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen telif haklarına uygun bir şekilde kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden hiçbir şekilde kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai her türlü sorumluluk üye ve kullanıcılara aittir. Memleket Gazetesi tarafından üye ve kullanıcılara verilen yazılımları kullanma basit ruhsatı sadece üyeliği devam ettiği sürece kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Memleket Gazetesi veya Memleket Gazetesi ile arasında lisans anlaşması olan yazılım sahiplerinde kalacaktır. Ayrıca üye ve kullanıcılar, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Üye ve kullanıcılar işbu maddede belirtilen taahhütlerine aykırı hareketleri neticesinde Memleket Gazetesi’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine aynen rücu edebileceğini beyan ve kabul eder.

5.3. Üye ve kullanıcılar yürürlükteki KKTC mevzuatına ve/veya yürürlükteki özellikle Haksız Fiiller, Ceza Yasası ve Basın hukuku kural ve nizamlarına, Yüksek mahkeme kararları ve ilgili kurallara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Ceza Yasası ve/veya hükümlerine aynen riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye ve kullanıcıların www.memleketkibris.com üzerinden beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece ilgili üye ve kullanıcıyı bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Memleket Gazetesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye ve kullanıcıların herhangi bir şekilde beyan edeceği her türlü fikir, beyan ve/veya yorumdan dolayı Memleket Gazetesine dava açılması üye veya kullanıcının Memleket Gazetesinin doğacak tüm zarar ziyanını ve/veya Memleket Gazetesinin ödemek zorunda olduğu her türlü bedeli kendisinin ödemesini ve/veya kendisine rucü edilmesini kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla Memleket Gazetesi tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafından kullanılmasından da doğrudan üye sorumlu olup, Memleket Gazetesi bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6. Üye ve kullanıcılar Memleket Gazetesinde yayımlanan haber, yazı, metin, resim, fotoğraf ve benzeri içeriğin, yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarının Memleket Gazetesine ait olduğunu ve hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, İnternet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamayacağını kabul ve beyan eder. Üye ve kullanıcı işbu yükümlülüğe uymadığı takdirde Memleket Gazetesini tazmin etmeyi ve/veya Memleket Gazetesinin kendisine her türlü talebi rucü etmesini kabul ve taahhüt eder.

5.7. Memleket Gazetesi’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak üyeye verilen servisi sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

5.8. Memleket Gazetesi her zaman üyelik koşullarında ve ürün içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Memleket Gazetesi’nin internet, e-posta veya WWW servisi ile yayınladığı duyurular aboneye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Abone, tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. Üye, üyelik şartlarına uymaması halinde servislerden yararlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9. Sonlandırılan üye hesaplarına ait her türlü kaydı Memleket Gazetesi silip silmemekte serbesttir, üye bu durumda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Memleket Gazetesi veya üye tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve üyelik koşulları çerçevesinde servis devam eder.

5.10. Memleket Gazetesi, üye ve kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye, kullanıcı veya abone yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, kullanıcı ve aboneler bu servisin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Memleket Gazetesi’nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye ve kullanıcı, Memleket Gazetesi’nin sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yetki verdiği şahısların abonelik bilgilerine ulaşmasına muvafakat etmektedir.

5.11. İşbu sözleşmede belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye veya abone, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Kullanıcı ve üye Memleket Gazetesi tarafından işbu sözleşme hükümleri gereğince verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim, beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Memleket Gazetesi’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.12. Memleket Gazetesi, üye sözleşme konusu servisleri işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Memleket Gazetesi Madde 5.6 ve Madde 5.10’de öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

5.13. Kullanıcı ve üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve gerek işbu sözleşmede gerekse www.memleketkibris.com adresinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, www.memleketkibris.com servislerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini kabul eder.

5.14. Üye Memleket Gazetesi’nin yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3.kişi ve/veya kuruluşlara devir ve temlik edemez.

5.15. Üye sözleşme konusu hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla vereceği şahsi/genel tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 : FESİH VE TAZMİNAT

Üye, işbu Sözleşmeden taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, Memleket Gazetesi her türlü zarar ve ziyanını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkını haizdir. Üye, işbu sözleşmenin kabulünden sonra, işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, vermiş olduğu bilgilerin kendisine iadesini talep edemez. (6-7)

MADDE 7 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KKTC Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 8 : TEBLİGAT ADRESLERİ

Memleket Gazetesi’nin işbu sözleşmenin başında, üyenin üyelik bilgilerini doldururken belirttiği adresler tarafların tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

Aslım Yayıncılık Ltd.